Gizlilik Sözleşmesi

Uygulama kullanıcıları, BUVALE'de hesap açabilmeleri için kişisel bilgilerini, mail ve cep telefonlarını vermeleri gerekmektedir. Uygulama kullanıcıları, BUVALE'de hesap açmak suretiyle verilen bu bilgilerin ve BUVALE üzerinden aldıkları vale hizmetleri ile bilgilerinin BUVALE tarafından kullanılmasına izin verdiklerini kabul beyan ve taahhüt eder. BUVALE, gizlilik politikasında belirtildiği üzere kullanıcılar ile yapılan sözleşmelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması, kullanıcıların talimatlarının yerine getirilmesinin gerekli olduğu durumlar, kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için gereken bilgi talepleri, yetkili idari veya adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi ve yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun -kanun hükmünde kararname- yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması gereken ve yasal mevzuata uygun bilgilendirmeler ile uygulamalardan kullanıcıların faydalanması için BUVALE kullanıcı bilgilerini 3. kişilerle paylaşabilir.

BUVALE, kişisel bilgileri bu madde çerçevesinde kesinlikle özel ve gizli tutmayı, sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. BUVALE'nin gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, BUVALE'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgiler veya web sistemi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, çeşitli istatiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak ve BUVALE müşterilerine daha özel ve etkin bir hizmet verebilmek amacıyla gerek BUVALE gerekse de BUVALE kurumsal iş ortakları tarafından kullanılabilir. BUVALE, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayımların düzenlenmesi ve Bu Yayımlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunları tanımlanması ve web sitesinde ve mobil uygulamalarda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. BUVALE, kullanıcılara ve kullanıcıların web sitesini kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımı kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. İşbu gizlilik politikası uyarınca, kullanıcılar, BUVALE'yi ziyaret ederek kendi tarayıcılarına çerezlerin ve sinyal alıcıların yerleştirilmesine rıza göstermiş olmaktadır. BUVALE işbu gizlilik politikası hükümlerine, dilediği zaman web sitesinde yayımlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. BUVALE'nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri, web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcıların bahse konu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra BUVALE'yi kullanmaya devam etmeleri halinde, bu durum değişiklikleri kabul ettikleri anlamına gelecektir. BUVALE web sitesi dâhilinde başka sitelere bağlantılar (linkler) verebilir. BUVALE bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, kullanıcı tarafından her zaman değiştirilebilir, silinebilir. Kullanıcı tarafından sağlanan ve diğerleriyle paylaşılan bilgiler hesap kapatılsa ve/veya bilgiler silinse dahi hala görünür kalabilir. Ayrıca arama motoru belleğini yenileyinceye kadar hesabını katan kullanıcının profili "arama motoru" kısmında gözükebilir. Kullanıcı tarafından, BUVALE gruplarına katılınması ve içeriğin paylaşılması veya herhangi bir blok ve/veya diğer içeriklerim yayımlanması halinde bu esnada ifşa edilen bilgiler, bu forumlardaki diğer kullanıcılar ya da diğer üçüncü kişilerce okunabilir ve kullanılabilir. BUVALE kullanıcı tarafından işbu forumlarda tedarik edilen bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web sitesi ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı BUVALE'ye, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. İçerik uluslararası ve ulusal hukuktaki telif hakkı ve diğer yasalarca korunmuştur. Web sitesinin öğeleri ayrıca ticari takdim şekli, ticari sır, haksız rekabet ve diğer yasalarca korunmuştur. Web sitesinin tamamı veya kısımları kopyalanamaz veya taklit edilemez. Web sitesinde görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, BUVALE'nin iştiraklerinin veya BUVALE'ye bu tür işaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleridir. BUVALE'nin açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez. Bu kullanım koşulları tarafında açıkça yetki verilmediği sürece önce BUVALE'nin veya uygun üçüncü kişinin yazılı iznini almaksızın, web sitesinin fikri mülkiyetini hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, bunlardan eser üretemez, karşıya yükleyemez, aktaramaz. Burada açıkça belirtildiği durum haricinde BUVALE, BUVALE'nin veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyetine açık veya kapalı hiçbir hak tanımaz. BUVALE sadece web sitesine, mobil uygulamara, içeriğe ve hizmetlere, sadece BUVALE tarafından sunulduğu şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız ve web sitesi ile birlikte sunulan BUVALE bilgisayar ve ağ hizmetlerine sadece BUVALE tarafından açıkça izin verildiği şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız için kullanıcıya sınırlı, kişisel, başkalarına aktarılamaz, başkalarına alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans verir. Bu sınırlı lisans hariç BUVALE, size web sitesine erişme izni vererek, BUVALE sistemleri, BUVALE sistemleri üzerinden kullanılabilir bilgi veya veriler, içerik, hizmetler, web sitesi veya diğer her türlü BUVALE mülkiyeti için veya bunlarla ilgili olarak hiçbir çıkarı bulunduğunu ifade etmez. Yasal mevzuat uyarınca gerekli olduğu veya işbu sözleşmede belirtildiği sınırlar hariç içeriği ve/veya bilgilerin hiçbiri önce BUVALE'nin yazılı izni alınmaksızın tersine mühendislik işlemlerinden geçirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz veya yeniden dağıtılamaz. BUVALE'nin bu konuda açık izni olmaksızın, içeriği hiçbir şekilde kullanıcı satamaz, satışa sunamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, gösteremez, halka açık olarak ticari kazanç elde edemez, yeniden aktaramaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanamaz.

GARANTİ VERMEME

İşbu kullanım koşulları uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. BUVALE tarafından sunulan hizmetler olduğu gibi ve mümkün olduğu temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantilerde dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

KULLANIM KOŞULLARININ DEVREDİLMEZLİĞİ

Kullanıcı, BUVALE'nin önceden yazılı iznini almaksızın kullanım koşullarındaki yükümlülüklerini, gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyecektir. Aksi durum BUVALE için, kullanıcıyı internet sitesinden mutlak çıkarma sebebi olduğu gibi kullanıcının yazılı izin almadan yapmış olduğu devir işlemlerinden doğan ve doğacak her türlü zarar, ziyan ve diğer her türlü hak ve alacaklarını karşılama yükümlülüğü de bulunmaktadır.

KULLANIM KOŞULLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

BUVALE, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu kullanım şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri periyodik olarak takip etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

MÜCBİR SEBEP

Kullanım koşullarının imzasından önce ve sonrasında: Ön görülemeyen ve önlenemeyen ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, deprem, yangın, sel v.b. gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka, ayaklanma, genel grev, terör eylemleri gibi meydana gelen olaylar sebebiyle, internet hizmeti sunumu hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getirilemezse, mücbir sebep halini BUVALE kullanıcıya bildirerek, hizmet sunumunu mücbir sebep hali geçene kadar askıya alabileceği gibi tamamen durdurabilir.